കാരകം Malayalam grammar Kerala Psc

കാരകം malayalam grammar Kerala psc

കാരകം നാമത്തിന് ക്രിയയോടുള്ള ബന്ധത്ത കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കാരകം. ഒരു വാക്യത്തിലെ ക്രിയയും മറ്റു …

Read more

O. V. Vijayan Sahitya Puraskaram

O. V. Vijayan Sahitya Puraskaram

ഒ.വി.വിജയന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിലെ നവീന സാംസ്കാരിക കലാകേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒ.വി.വിജയൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം  മലയാളത്തിലെ …

Read more