കാരകം Malayalam grammar Kerala Psc

കാരകം malayalam grammar Kerala psc

കാരകം നാമത്തിന് ക്രിയയോടുള്ള ബന്ധത്ത കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കാരകം. ഒരു വാക്യത്തിലെ ക്രിയയും മറ്റു …

Read more